Oferta

Podstawowe kierunki działania:

 • Windykacja wierzytelności w o oparciu o dwa rodzaje umów:
  – Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności
  – Umowa Upoważnienia Inkasowego
 • Zakup wierzytelności lub kupno warunkowe:
 • Umowa Przelewu Wierzytelności
 • Wywiad gospodarczy
 • Restrukturyzacja zobowiązań
 • Profesjonalna obsługa prawna w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego
 • Pieczęć prewencyjna

Windykacja należności to usługa polegająca na przejęciu na podstawie cesji bezwarunkowej lub cesji warunkowej należności wynikającej z fv, not obciążeniowych lub odsetkowych, umów pożyczki itp. w celu ich odzyskania od dłużnika.

Nasze działania w tym zakresie ukierunkowane są na zastosowanie takich metod psychologiczno-prawnych dzięki którym dochodzi do całkowitej spłaty należności.

W powyższym zakresie zwykle współpracujemy na zasadach „success fee” czyli wynagrodzenie prowizyjne płatne tylko za osiągnięty skutek, a wartość prowizji ustalana jest zawsze na podstawie bezpłatnego wywiadu gospodarczego oraz indywidulanej wyceny wierzytelności.

Zalety współpracy:

N

20 letnie doświadczenie kadry zarządzającej

N

Brak jakichkolwiek opłat wstępnych/stałych za przyjęcie zlecenia

N

Najniższa prowizja na rynku wierzytelności

N

Windykacja bezpośrednia wierzytelności krajowych

N

Profesjonalne rozpoznanie majątku dłużnika

N

Bezpłatny wywiad gospodarczy przeprowadzany na potrzeby TOTAL INKASO Sp. z o.o.

N

Brak kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego

N

Gwarancja szybkiej i skutecznej egzekucji komorniczej

N

Bezpłatna publikacja wierzytelności w ogólnopolskich notowaniach dłużników

N

Proste i zrozumiałe procedury

N

Niekonwencjonalne metody windykacji

Procedura przyjęcia sprawy do windykacji:

Przesłanie do naszej firmy danych dłużnika do weryfikacji

Wywiad gospodarczy (usługa nieodpłatna, przeprowadzana na potrzeby TOTAL INKASO Sp. z o.o.) – na podstawie przesłanych danych teleadresowych oceniamy kondycję finansową dłużnika oraz sprawdzamy jego strukturę formalno-prawną. Wywiad jest przeprowadzany dyskretnie i anonimowo, co nie wpływa na bieżące relacje wierzyciela z dłużnikiem

Decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zlecenia podjęta na podstawie przeprowadzonego wywiadu gospodarczego

Propozycja współpracy (wycena wierzytelności)

Podpisanie odpowiedniej umowy:

 • Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności
 • Umowa Upoważnienia Inkasowego
 • Umowa Przelewu Wierzytelności

Windykacja polubowna
Ewentualne postępowanie sądowe / Rozpoznanie majątku dłużnika
Komornicze postępowanie egzekucyjne
Wyegzekwowanie należności od dłużnika / Ponowienie czynności egzekucyjnych

Procedura przeprowadzenia wywiadu gospodarczego:

Ustalenie aktualnych danych teleadresowych sprawdzanej firmy
Wizja lokalna na miejscu prowadzenia działalności
Potwierdzenie danych rejestrowych
Określenie kondycji finansowej (bilans, rachunek zysków i strat, ocena płynności finansowej, zalecany pułap kredytu kupieckiego itp.)
Ocena otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego sprawdzanej firmy
Weryfikacja w Sądzie Gospodarczym, czy wobec dłużnika nie toczy się postępowanie upadłościowe
Informacja z właściwej kancelarii komorniczej czy wobec dłużnika nie toczy się postępowanie egzekucyjne
Inne informacje

Restrukturyzacja zobowiązań:

W związku z tym, że specjalizujemy się w szeroko pojmowanej obsłudze wierzytelności, proponujemy Państwu współpracę w zakresie obsługi zobowiązań finansowych, w celu poprawy płynności finansowej i możliwości dalszego funkcjonowania na rynku. Restrukturyzacji zobowiązań powinny dokonać te podmioty gospodarcze, które w wyniku zatorów płatniczych odczuwają znaczne pogorszenie płynności finansowej. Usługa ta polega na podjęciu wszelkich działań, które powinny doporowadzić do redukcji zadłużenia oraz wydłużenia terminów spłaty zaległych zobowiązań poprzez ustalenie nowych terminów wymagalnosci bądź określenie spłaty w ratach. Restrukturyzacja choć prowadzi do konkretnego celu, może być prowadzona różnymi drogami, a jej wybór powinnien być dokonany po wnikliwej analizie struktury zobowiązań z uwzględnieniem ogólnej kondycji przedsiębiorstwa.

Profesjonalna obsługa prawna:

W ramach tej usługi każdy klient, który podpisze z nami umowę w zakresie windykacji przedmiotowej należności ma zapewnioną obsługę Kancelarii Adwokackiej, która każdorazowo reprezentuje nas w postępowaniach sądowych lub egzekucyjnych.

Usługa obejmuje analizę i opinię prawną przedmiotowej sprawy, przygotowanie wszelkich pismo procesowych i egzekucyjnych, reprezentację na rozprawach itp.